Thiết kế máy kiểm tra nút chắn dầu (Blanking plug)

Nút chắn dầu

Ảnh tổng thể

Kết cấu chính


Máy kiểm tra lõi từ valve solinoid

Lõi từ Valve solenoid

Ảnh tổng thể

Kết cấu chính


Máy kiểm tra chi tiết khớp nối

Chi tiết khớp nối

Ảnh tổng thể

Kết cấu chính


Máy gia công lõi dầu

Chi tiết lõi dầu

Ảnh tổng thể

Kết cấu chính


Máy gia công vít dầu phanh

Vít dầu

Ảnh tổng thể

Kết cấu chính